Členská schôdza BK Poprad

Zdieľaj

Prezidentka Basketbalového klubu Poprad, Mgr. Jana Janáčková v zmysle  stanov  BK Poprad  pozýva  všetkých  členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 25. júna 2020 o 19,00 hod.  v priestoroch klubu pri telocvični na ZŠ Komenského ulici v Poprade.

 

Program členskej schôdze:

1.      Otvorenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                2.      Správa o hospodárení a kontrole                                                                                                                                                                                                                                        3.      Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice                                                                                                                                                                              4.      Schválenie programu členskej schôdze.                                                                                                                                                                                                                          5.      Správa o činnosti OZ BAMP za uplynulé obdobie.                                                                                                                                                                                                            6.      Voľba členov Správnej rady.                                                                                                                                                                                                                                                    7.      Diskusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                  8.      Návrh na uznesenie.                                                                                                                                                                                                                                                              9.       Záver.

Komentáre