Novoročný príhovor prezidenta BAMP

Zdieľaj

Vážení športoví priatelia,
dovoľte mi, aby som sa Vám na prahu nového roka 2015 prihovoril. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj bilanciu toho, čo sme urobili, znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenia si nových cieľov, ktoré by sme chceli uskutočniť a dosiahnuť.

.

Rok 2014 bol pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad rokom plným výziev. Na jeho začiatku stálo pred klubom náročné obdobie finančnej i personálnej stabilizácie, ktoré sme spoločnými silami a v tímovom duchu zvládli. Podarilo sa nám dosiahnuť vytýčené ciele a dotiahnuť ho do úspešného konca. Uplynulý rok sa niesol v znamení osláv  65. výročia založenia ženského basketbalu v Poprade. Týmto aktom sme si chceli uctiť všetkých tých, ktorí sa podieľali na písaní histórie ženského basketbalu pod Tatrami.

.

Za úspechmi nášho klubu sa skrýva práca, odhodlanie a nasadenie mnohých ľudí, a preto by som chcel využiť túto príležitosť na vyslovenie vďaky. Chcel by som sa úprimne poďakovať všetkým dievčatám za ich  zodpovedný prístup k tréningovému procesu, reprezentáciu našej akadémie a nášho mesta, všetkým trénerom za ich odvedenú prácu pri formovaní osobností a športového majstrovstva našich dievčat. V tejto chvíli chcem svoju vďaku vyjadriť i Vám rodičia, za dôveru, ktorú nám prejavujete pri výchove Vašich detí. Dôvera je základom budovania dobrých vzťahov…. Ďakujem svojim blízkym spolupracovníkom, predsedníčke i členom výkonného výboru a správnej rady za ich prácu a odborné rozhodnutia, ktorými výraznou mierou prispeli k rozvoju a napredovaniu akadémie a budovaniu jej dobrého mena. Ďakujem aj mestu Poprad a jeho predstaviteľom za finančnú a materiálnu podporu pri realizácii nášho projektu výchovy mladých basketbalových talentov, ktorým sme nadviazali na bohatú históriu a úspechy tohoto krásneho športu v našom meste. V neposlednom rade moje poďakovanie patrí všetkým sponzorom, priaznivcom, podporovateľom a rozrastajúcej sa fanúšikovskej základni. Ešte raz Vám všetkým touto cestou ďakujem za spoločne vykonanú obetavú prácu v prospech rozvoja a šírenia dobrého mena Basketbalovej akadémie mesta Poprad.

.

V novom roku Vám všetkým v mene svojom a v mene členov správnej rady prajem veľa zdravia, športových úspechov, šťastia a pokoja v každodennom živote. Našej Basketbalovej akadémii želám šťastné vykročenie do roku 2015, širokú členskú základňu, veľa talentovaných hráčok, dobrých trénerov, štedrých sponzorov a zanietených funkcionárov a fanúšikov.

.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu. Šťastný a úspešný rok 2015 !

 

.

Jozef Turák
prezident BAMP

Komentáre