Názov, obchodné meno Basketbalová akadémia mládeže Poprad
Adresa sídla Velické námestie 1192/24, 058 01 Poprad
Právna forma Občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie 42239141
Daňové identifikačné číslo organizácie 2023680153
Jedinečný identifikátor
Číslo bankového účtu/ IBAN 5038071800/0900 / SK3509000000005038071800
Číslo bankového účtu/ IBAN 5077170182/0900 / SK5609000000005077170182
Adresa elektronickej pošty bamp@bamp.sk
Druh športovej organizácie športový klub
Druh športu basketbal
Ustanovujúci dokument Stanovy
Orgány BAMP Členská schôdza, Prezident, Správna rada, Výkonný výbor
Prezident BAMP JUDr. Magdaléna Hamaliarová
 Meno a priezvisko štatutárneho orgánu JUDr. Magdaléna Hamaliarová
 Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu  bamp@bamp.sk
Meno a priezvisko kontrolóra Ing. Katarína Ferenčáková
Adresa elektronickej pošty kontrolóra bamp@bamp.sk