Členská schôdza OZ BAMP

Zdieľaj

 Nezadržateľne sa nám blíži záver hracej sezóny 2021/2022 a s ním aj nutnosť rekapitulácie našej práce i plnenie vytýčených cieľov. Tak, ako každý rok, aj teraz by sme Vás, členov OZ Basketbalová akadémia mládeže Poprad, radi informovali o našej činnosti v uplynulom období. Predstavili zámery a plány do budúcnosti.

Týmto Vás srdečne pozývame na členskú schôdzu OZ BAMP, ktorá sa uskutoční dňa 23.06.2022 o 18.00 hod v telocvični pri ZŠ na Komenského ulici v Poprade.

Program členskej schôdze:

1.      Otvorenie.                                                                                                                                                                                                  2.      Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice                                                                                              3.      Schválenie programu členskej schôdze.                                                                                                                                                                                                                            4.      Voľba členov Správnej rady.                                                                                                                                                                                                                                              5.      Správa o činnosti za uplynulé  obdobie.                                                                                                                                                                                                                       6.      Správa o hospodárení a kontrole.                                                                                                                                                                                                                                        7.       Diskusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                    8.       Návrh na uznesenie.                                                                                                                                                                                                                                                           9.      Záver.

Komentáre