Členská schôdza BK Poprad

Zdieľaj

Vážení členovia BK Poprad

Prezidentka Basketbalového klubu Poprad, Mgr. Jana Janáčková v zmysle  stanov  BK Poprad  pozýva  všetkých  členov na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 28. júna 2021 o 19,00 hod.  v priestoroch klubu pri telocvični na ZŠ Komenského ulici v Poprade.

Stanovy sú k nahliadnutiu v kancelárii BAMP na základe telefonického dohovoru – 0915 835 038                   

 

Program členskej schôdze:

1.      Otvorenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                2.      Voľba pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľa zápisnice                                                                                                                                                                              3.      Schválenie programu členskej schôdze.                                                                                                                                                                                                                          4.      Správa o činnosti OZ BK Poprad za uplynulé obdobie.                                                                                                                                                                                                      5.      Správa o hospodárení a kontrole                                                                                                                                                                                                                                        6.      Voľba členov Správnej rady.                                                                                                                                                                                                                                                    7.      Diskusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                  8.      Návrh na uznesenie.                                                                                                                                                                                                                                                              9.      Záver.

 

Komentáre